Company News
Trade News
Contact info

Address: Anhui Ningguo Plum Village Industrial Zone, Meilin Town
Contact: Mr. Shen

Tel:0563-4601666

Fax:0563-4601168
E-mail: xsb@ngnmq.com
Zip Code: 242000

Welcome to Ningguo Zhongshan wear-resistant materials Co., Ltd.,

Welcome to Ningguo Zhongshan wear-resistant materials Co., Ltd.,website(www.ngnmq.com/)